کنسرو ماهی تون فلفلی خوشبخت
%8تخفیف
کنسرو ماهی تون فلفلی خوشبخت
24,000
22,000 تومان
کنسرو ماهی تون خوشبخت
%12تخفیف
کنسرو ماهی تون خوشبخت
25,000
22,000 تومان
کنسرو تن ماهی ناگیان
%23تخفیف
کنسرو تن ماهی ناگیان
15,000
11,500 تومان
کنسرو تن ماهی دونارسی
%14تخفیف
کنسرو تن ماهی دونارسی
27,500
23,500 تومان
کنسرو تن ماهی محفل
%1تخفیف
کنسرو تن ماهی محفل
19,800
19,500 تومان
کنسرو تن ماهی شاد باش
%18تخفیف
کنسرو تن ماهی شاد باش
13,500
11,000 تومان
کنسرو تن ماهی ساحل
%6تخفیف
کنسرو تن ماهی ساحل
23,500
21,900 تومان