رشته سوپی ۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
رشته سوپی ۵۰۰ گرمی
4,450
4,450 تومان
رشته آشی ۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
رشته آشی ۵۰۰ گرمی
11,200
11,200 تومان
ماکارونی فرمی ورمیشل ۲۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی فرمی ورمیشل ۲۰۰ گرمی
4,900
4,900 تومان
ماکارونی مخلوط سبزیجات ۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی مخلوط سبزیجات ۵۰۰ گرمی
9,300
9,300 تومان
ماکارونی پروانه ای ۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی پروانه ای ۵۰۰ گرمی
4,900
4,900 تومان
ماکارونی ۲۵۰ گرمی اسپاگتی
%0تخفیف
ماکارونی ۲۵۰ گرمی اسپاگتی
2,000
2,000 تومان
رشته سوپ ۵۰۰ گرمی جهان
%0تخفیف
رشته سوپ ۵۰۰ گرمی جهان
6,400
6,400 تومان
ماکارونی فرمی پیکولی۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی فرمی پیکولی۵۰۰ گرمی
6,300
6,300 تومان
ماکارونی ۱.۲ رشته ای ۷۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی ۱.۲ رشته ای ۷۰۰ گرمی
7,800
7,800 تومان
نودل گوشت ۷۰ گرمی
%0تخفیف
نودل گوشت ۷۰ گرمی
9,200
9,200 تومان
نودل مرغ ۷۵ گرمی
%0تخفیف
نودل مرغ ۷۵ گرمی
8,000
8,000 تومان
اسپاگتی ۷۰۰ گرمی
%0تخفیف
اسپاگتی ۷۰۰ گرمی
7,800
7,800 تومان
ماکارونی ۱.۲ رشته ای ۷۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی ۱.۲ رشته ای ۷۰۰ گرمی
7,800
7,800 تومان
ماکارونی فرمی مخلوط ۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی فرمی مخلوط ۵۰۰ گرمی
4,450
4,450 تومان
سویا ریز دانه ۲۵۰ گرمی
%0تخفیف
سویا ریز دانه ۲۵۰ گرمی
2,500
2,500 تومان
سویا پروتئین ریزدانه ۲۰۰ گرمی
%28تخفیف
سویا پروتئین ریزدانه ۲۰۰ گرمی
3,500
2,500 تومان
ماکارونی ۵۰۰ گرمی جهان
%0تخفیف
ماکارونی ۵۰۰ گرمی جهان
4,000
4,000 تومان
نودل با جاشنی گوشت ۷۷ گرمی
%14تخفیف
نودل با جاشنی گوشت ۷۷ گرمی
3,500
3,000 تومان
نودل با عصاره مرغ ۷۷ گرمی
%0تخفیف
نودل با عصاره مرغ ۷۷ گرمی
3,000
3,000 تومان
ماکارونی فرمی پیکولی۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی فرمی پیکولی۵۰۰ گرمی
6,300
6,300 تومان
ماکارونی ۱.۲ رشته ای ۷۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی ۱.۲ رشته ای ۷۰۰ گرمی
7,800
7,800 تومان
سویا ۷۰ گرمی
%0تخفیف
سویا ۷۰ گرمی
1,430
1,430 تومان
قند شکسته یزد ۴ کیلویی وینسا
%0تخفیف
قند شکسته یزد ۴ کیلویی وینسا
41,500
41,500 تومان
ماکارونی فرمی پیکولی۵۰۰ گرمی
%10تخفیف
ماکارونی فرمی پیکولی۵۰۰ گرمی
6,400
5,700 تومان
لوبیا سفید ۹۰۰گرمی درویش
%4تخفیف
لوبیا سفید ۹۰۰گرمی درویش
17,000
16,300 تومان
لوبیا چیتی ۹۰۰گرمی درویش
%8تخفیف
لوبیا چیتی ۹۰۰گرمی درویش
18,000
16,500 تومان
لپه ۹۰۰گرمی درویش
%7تخفیف
لپه ۹۰۰گرمی درویش
17,000
15,700 تومان
قند شکسته ۲/5 کیلوگرمی کامینه
%0تخفیف
قند شکسته ۲/5 کیلوگرمی کامینه
28,000
28,000 تومان
شکر سفید ۶۰۰ گرمی وینسا
%0تخفیف
شکر سفید ۶۰۰ گرمی وینسا
7,000
7,000 تومان
شکر سفید ۵۰۰ گرمی بهپرور
%0تخفیف
شکر سفید ۵۰۰ گرمی بهپرور
6,800
6,800 تومان
قند شکسته ۴۰۰ گرمی وینسا
%0تخفیف
قند شکسته ۴۰۰ گرمی وینسا
4,900
4,900 تومان
ذرت ۱۰۰ گرمی خوش طعم
%9تخفیف
ذرت ۱۰۰ گرمی خوش طعم
7,200
6,500 تومان
جو پرک ۲۰۰ گرمی خوش طعم
%8تخفیف
جو پرک ۲۰۰ گرمی خوش طعم
5,900
5,400 تومان
جو پوست کنده ۲۰۰ گرمی خوش طعم
%8تخفیف
جو پوست کنده ۲۰۰ گرمی خوش طعم
5,900
5,400 تومان