رشته سوپی ۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
رشته سوپی ۵۰۰ گرمی
4,450
4,450 تومان
رشته آشی ۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
رشته آشی ۵۰۰ گرمی
11,200
11,200 تومان
ماکارونی فرمی ورمیشل ۲۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی فرمی ورمیشل ۲۰۰ گرمی
4,900
4,900 تومان
ماکارونی مخلوط سبزیجات ۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی مخلوط سبزیجات ۵۰۰ گرمی
9,300
9,300 تومان
ماکارونی پروانه ای ۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی پروانه ای ۵۰۰ گرمی
4,900
4,900 تومان
ماکارونی ۲۵۰ گرمی اسپاگتی
%0تخفیف
ماکارونی ۲۵۰ گرمی اسپاگتی
2,000
2,000 تومان
رشته سوپ ۵۰۰ گرمی جهان
%0تخفیف
رشته سوپ ۵۰۰ گرمی جهان
6,400
6,400 تومان
ماکارونی فرمی پیکولی۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی فرمی پیکولی۵۰۰ گرمی
6,300
6,300 تومان
ماکارونی ۱.۲ رشته ای ۷۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی ۱.۲ رشته ای ۷۰۰ گرمی
7,800
7,800 تومان
نودل گوشت ۷۰ گرمی
%0تخفیف
نودل گوشت ۷۰ گرمی
9,200
9,200 تومان
نودل مرغ ۷۵ گرمی
%0تخفیف
نودل مرغ ۷۵ گرمی
8,000
8,000 تومان
اسپاگتی ۷۰۰ گرمی
%0تخفیف
اسپاگتی ۷۰۰ گرمی
7,800
7,800 تومان
ماکارونی ۱.۲ رشته ای ۷۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی ۱.۲ رشته ای ۷۰۰ گرمی
7,800
7,800 تومان
ماکارونی فرمی مخلوط ۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی فرمی مخلوط ۵۰۰ گرمی
4,450
4,450 تومان
ماکارونی ۵۰۰ گرمی جهان
%0تخفیف
ماکارونی ۵۰۰ گرمی جهان
4,000
4,000 تومان
نودل با جاشنی گوشت ۷۷ گرمی
%14تخفیف
نودل با جاشنی گوشت ۷۷ گرمی
3,500
3,000 تومان
نودل با عصاره مرغ ۷۷ گرمی
%0تخفیف
نودل با عصاره مرغ ۷۷ گرمی
3,000
3,000 تومان
ماکارونی فرمی پیکولی۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی فرمی پیکولی۵۰۰ گرمی
6,300
6,300 تومان
ماکارونی ۱.۲ رشته ای ۷۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی ۱.۲ رشته ای ۷۰۰ گرمی
7,800
7,800 تومان
ماکارونی فرمی پیکولی۵۰۰ گرمی
%10تخفیف
ماکارونی فرمی پیکولی۵۰۰ گرمی
6,400
5,700 تومان