نودل گوشت ۷۰ گرمی
%0تخفیف
نودل گوشت ۷۰ گرمی
9,200
9,200 تومان
نودل مرغ ۷۵ گرمی
%0تخفیف
نودل مرغ ۷۵ گرمی
8,000
8,000 تومان
نودل با جاشنی گوشت ۷۷ گرمی
%14تخفیف
نودل با جاشنی گوشت ۷۷ گرمی
3,500
3,000 تومان
نودل با عصاره مرغ ۷۷ گرمی
%0تخفیف
نودل با عصاره مرغ ۷۷ گرمی
3,000
3,000 تومان