دارچین ۵۰ گرمی ملک
%0تخفیف
دارچین ۵۰ گرمی ملک
6,500
6,500 تومان
فلفل قرمز ۱۰۰ گرمی ستاره
%10تخفیف
فلفل قرمز ۱۰۰ گرمی ستاره
13,900
12,500 تومان
زردچوبه ۱۰۰ گرمی دریا ستاره
%10تخفیف
زردچوبه ۱۰۰ گرمی دریا ستاره
12,000
10,800 تومان
فلفل قرمز ۶۰ گرمی دریا ستاره
%10تخفیف
فلفل قرمز ۶۰ گرمی دریا ستاره
9,000
8,100 تومان
فلفل سیاه ۵۰ گرمی دریا ستاره
%10تخفیف
فلفل سیاه ۵۰ گرمی دریا ستاره
13,000
11,700 تومان
پودر سیر ۷۰ گرمی دریا ستاره
%10تخفیف
پودر سیر ۷۰ گرمی دریا ستاره
10,000
9,000 تومان
فلفل سیاه ۳۰ گرمی جمع
%0تخفیف
فلفل سیاه ۳۰ گرمی جمع
6,500
6,500 تومان